Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 516/1997 zo dňa 15.4.1997, so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť bola založená za účelom prípravy, realizácie a prevádzkovania jednotného systému parkovania v Bratislave vrátane prípravy a realizácie výstavby hromadných parkovacích a garážových zariadení. 

Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r.o., ďalej len „MPS“, má prebrať od Dopravného podniku Bratislavy, a.s. začiatkom roka 2021 odťahovanie vozidiel z miestnych komunikácií v správe Hlavného mesta Bratislavy, t.j. miestne komunikácie I. a II. triedy, s možnosťou zapojenia komunikácií v správe mestských častí (miestne komunikácie III. a IV. triedy). Úlohou MPS bude zaviesť paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku na vnútroblokoch, účelových komunikáciách, parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) bude firma MPS vykonávať správcovskú činnosť, tzv. property manažment.

Cieľom je efektívne zabezpečenie vyššie uvedených činností vo forme služieb pre HMB a mestské časti ako kľúčových partnerov firmy MPS.