Up

dokumenty

poistná zmluva - zodpovednosť za škodu

Poistná zmluva odťahovej služby Mestského parkovacieho systému - zodpovednosť za škodu

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovacích kariet spoločnosťou UP Slovensko

Dohoda o pristúpení k zmluve UP Slovensko a HMBA

Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. MAGTS2000125 pre zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej len „RD“), uzatvorenej dňa 03.08.2020 medzi odberateľom, t.j. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0132-21-00 s Hlavným mesto SR Bratislava na pozemok v katastrálnom území Trnávka registra „C“ parc. č. 16948/2 vo výmere 7 000 m² druh pozemku – ostatné plochy

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA s TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskych potrieb

dodatok č.1, ktorým sa dopĺňa Mestský parkovací systém ako kupujúci k zmluve magistrátu hlavného mesta na dodávku kancelárskeho papiera

povinné zákonné poistenie

povinné zákonné poistenie osobného automobilu

havarijné poistenie vozidla

zmluva na havarijné poistenie osobného automobilu

RAMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.

zmluva na zabezpečenie tankovacích kariet pre vozidlá MPS

kúpna zmluva na referentské osobné vozidlo pre Mestský parkovací systém od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - poistenie súboru motorových vozidiel

zmena výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

zmluva na zabezpečenie vysielačiek

zmluva na zabezpečenie rádiového spojenia odťahovej služby

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov na účely odstránenia vozidla tvoriaceho prekážku cestnej premávky

zmluva na upratovacie a čistiace služby pre Mestský parkovací systém (zázemie odťahovej služby na Technickej 6)

Zmluva o spolupráci s mestom

zmluva o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava v oblastiach zabezpečenia podpory pri zabezpečení fungovania spoločnosti Mestský parkovací systém

zmluva o zabezpečení odťahovej služby

zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Mestský parkovací systém o zabezpečení odťahovej služby

 
 
Powered by Phoca Download