Mestský
parkovací
systém

Servisná organizácia, ktorá vykonáva odťahovanie vozidiel
z miestnych komunikácií, pracuje na zavedení parkovacej politiky, jej kontrole, registráciách, vymáhaní poplatkov a tiež vykonávaní správcovskej činnosti.

Odtiahli ma

Objednať odťah

Garážové státie

Od 15. 4. 2023 na základe rozhodnutia Hlavného mesta SR Bratislavy meníme výšku poplatku za odťah vozidla na 155€ s DPH z pôvodných 130€ s DPH. Pôvodná suma za odťah vyplývala z kalkulácie nákladov ešte z konca roka 2020. Poplatok sme boli nútení zvýšiť najmä z dôvodu rastu cien pohonných hmôt, miezd a nákladov, ktoré sú priamo spojené s prevádzkou strediska odťahovej služby. Zároveň, zmena nastáva aj pri platbe parkovného odtiahnutého vozidla, ktoré bude účtované po 10. dni od odtiahnutia do areálu odťahovej služby. Za každý začatý deň bude účtované „stojné“ vo výške 5€ s DPH/deň.

Hľadáte informácie o parkovacej politike?

Hľadáte informácie o parkovacej politike?