Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35738880, v súvislosti so svojou činnosťou, spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o. Zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

Radi by sme vás taktiež informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov. Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa článku 13 GDPR sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:

Vymedzenie základných pojmov

 • súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
 • biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
 • údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
 • spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
 • profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
 • pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
 • logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,
 • online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
 • informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
 • dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 • prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak tento predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,
 • príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
 • treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 • zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,
 • zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa článku 27 GDPR,
 • podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,
 • skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,
 • hlavnou prevádzkarňou:

a. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala,

b. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.,

  • medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,
  • členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
  • treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom.

  Účely spracúvania osobných údajov

  O osobách, ktorým bolo odtiahnuté motorové vozidlo, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

  1. REGISTRÁCIA ODTIAHNUTÝCH VOZIDIEL,
  2. KAMEROVÝ SYSTÉM.

  Za účelom poskytovania informácií klientom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

  1. CALL CENTRUM – TELEFONICKÁ PODPORA,
  2. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
  3. SŤAŽNOSTI,
  4. REKLAMÁCIE.

  O osobách využívajúcich parkovacie služby parkovacieho domu, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

  1. PARKOVACÍ DOM,
  2. KAMEROVÝ SYSTÉM,
  3. ÚČTOVNÉ DOKLADY.

  V rámci agendy povinne zverejňovaných informácií prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

  1. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK,
  2. ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM.

  V rámci poskytovania praktického vyučovania formou odbornej praxe prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

  1. ODBORNÁ PRAX.

   

  Pri registrácii odtiahnutých vozidiel a pri zabezpečovaní call centra vystupujeme ako sprostredkovateľ Hlavného mesta SR Bratislava na základe zmluvy uzatvorenej s Hlavným mestom ako prevádzkovateľom podľa čl 28 GDPR. Pre bližšie informácie odkazujeme na ochranu osobných údajov PAAS.

  V neposlednom rade by sme vás chceli informovať o vašich právach na GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

  Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

  Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

  Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

  Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

  Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

  Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

  Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

  Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

  Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

  Informačné systémy

  KAMEROVÝ SYSTÉM

  1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Mestský parkovací systém (ďalej „prevádzkovateľ“) v hlavnom meste zabezpečuje komplexné služby v oblasti parkovania – od odťahov, cez služby registrácie a kontroly parkovacej politiky až po správu hromadných garáží a záchytných parkovísk. Aby prevádzkovateľ zabezpečil ochranu svojho majetku a iných aktív, zriadil si vo svojich priestoroch kamerový systém.

  Účelom spracúvania osobných údajov pomocou videozáznamu je:

  • monitorovanie priestoru stanoviska odťahovej služby pre účely ochrany majetku a iných aktív prevádzkovateľa. Nakoľko sa jedná o oplotený, uzavretý priestor, nedochádza k voľnému pohybu fyzických osôb,
  • monitorovanie priestorov parkovacieho domu pre účely ochrany majetku a iných aktív prevádzkovateľa, ako aj za účelom prevencie pred vandalizmom.

  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  V rámci účelov opísaných v bodoch a) a b), prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. d) a f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

  4. Zoznam osobných údajov:
  V rámci účelov a) a b): záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť.

  5. Dotknuté osoby:
  V rámci účelov a) a b) sú dotknutými osobami osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:
  V rámci účelu opísaného v bode a) sa záznam z kamerového systému uchováva po dobu 30 dní.
  V rámci účelu opísaného v bode b) sa záznam z kamerového systému uchováva po dobu 14 dní.

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Oprávneným záujmom je monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou kamerového systému pre účely ochrany majetku fyzickej osoby, ako aj ochrana majetku a iných aktív prevádzkovateľa.

  8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  10. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.

  11. Zverejňovanie údajov:
  Osobné údaje sa nezverejňujú.

  12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

  Tretie strany Právny základ
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  Orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore.
  Príslušný súd Zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok.
  Iný správny orgán Zákon č. 71/1967 Správny poriadok.
  Sprostredkovateľ
  Spoločnosť zabezpečujúca službu fyzickej ochrany – SBS (DKFB, s.r.o., IČO: 35707313)
  na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  SPRÁVA REGISTRATÚRY

  1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:

  • archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
  • evidencie prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk,
  • prístupu k archívnym dokumentom.

  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  • archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
   • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
   • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
  • prístupu k archívnym dokumentom:
   • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

  4. Zoznam osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:

  • archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
   titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
  • evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
   titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla.
  • prístupu k archívnym dokumentom:
   meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad, osobná identifikačná karta, námornícka knižka alebo doklad o pobyte); údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom; vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

  5. Dotknuté osoby:

  • štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve;
  • odosielatelia a prijímatelia korešpondencie;
  • žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:

  • Bežná korešpondencia- 2 roky,
  • Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,
  • Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov,
  • Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
  • Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta – 10 rokov.

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

  8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  9. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.

  10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  11. Zverejňovanie osobných údajov:
  Osobné údaje sa nezverejňujú.

  12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

  Tretie strany Právny základ
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  (príslušný archív)
  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  ODBORNÁ PRAX

  1. Účel spracúvania osobných údajov:
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zabezpečenia evidencie, bezpečnosti práce a zabezpečenia vstupu do objektu prevádzkovateľa počas vykonávanej praxe dotknutej osoby u prevádzkovateľa.

  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

   • zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

   4. Zoznam osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, hodnotenie praxe, škola.

   5. Dotknuté osoby:

   Dotknutými osobami sú žiaci vykonávajúci odbornú prax.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu. Najviac však po dobu 10 rokov od skončenia odbornej praxe za účelom daňovej kontroly.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   11. Zverejňovanie osobných údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Príjemca Právny základ

   Stredná odborná škola (ktorú žiak navštevuje)

   Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   13. Sprostredkovateľ:
   Osobné údaje nie sú spracúvané sprostredkovateľom.

   14. Automatizované profilovanie a rozhodovanie:

   Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

   15. Práva dotknutej osoby:

   Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom nad ochranou osobných údajov.

   SŤAŽNOSTI

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   V rámci činnosti prevádzkovateľa môže dôjsť k situáciám, kedy fyzické osoby alebo právnické osoby nesúhlasia s činnosťou prevádzkovateľa a prostredníctvom sťažnosti sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou prevádzkovateľa.
   Aby mohla byť vaša sťažnosť vybavená, musíme o vás spracúvať osobné údaje, nakoľko nám to priamo ukladá zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
   Tieto osobné údaje sú využívané výhradne na vybavovanie, prijímanie, prešetrovanie, kontroly, vrátenie, odloženie alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti, poprípade opakovaných sťažností alebo sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

   • zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zákonov.

   4. Zoznam osobných údajov:
   Osobné údaje sú spracúvané v nasledovnom rozsahu:
   Meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré podali sťažnosť (sťažovatelia), a iné osoby, ktorých osobné údaje sú potrebné na vybavenie sťažnosti.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:
   Evidencia sťažností sa vedie po dobu 10 rokov.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Iný dotknutý správny orgán Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
   REKLAMÁCIE

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie a vedenie evidencie reklamácií.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

   4. Zoznam osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osobami sú zákazníci prevádzkovateľa.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ukončenia reklamácie.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   PARKOVACÍ DOM

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Účelom spracúvania osobných údajov je:

   • umožnenie krátkodobého parkovania,
   • umožnenie dlhodobého parkovania na základe uzavretej zmluvy,
   • poskytovanie kontaktných údajov podnájomcu parkovacieho miesta.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   • Za účelom umožnenia krátkodobého parkovania sa osobné údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   • a účelom umožnenie dlhodobého parkovania na základe uzavretej zmluvy sa osobné údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   • Za účelom poskytovania kontaktných údajov podnájomcu parkovacieho miesta sa osobné údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

   4. Zoznam osobných údajov:

   • Krátkodobé parkovanie: ŠPZ vozidla, dĺžka parkovania.
   • Dlhodobé parkovanie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová adresa a číslo účtu, a v prípade právnickej osoby údaje bežne dostupné v obchodnom registri (názov spoločnosti a jej sídlo, IČO, štatutár).
   • Kontaktné údaje podnájomcu parkovacieho miesta: meno, priezvisko, telefónny kontakt.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osoba v rámci účelov opísaných v bodoch a) a b) sú osoby využívajúce parkovacie služby.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   • V rámci účelu v bode a) sa osobné údaje spracúvajú po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu (premlčacia doba).
   • V rámci účelu v bode b) sa osobné údaje spracúvajú po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu (viac informácií nájdete v informačnom systéme – účtovné doklady).
   • V rámci účelu v bode c) sa osobné údaje spracúvajú počas doby trvania zmluvného vzťahu.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Oprávneným záujmom v bodoch a) a b) je efektívne spracovanie vstupujúcich/vystupujúcich vozidiel z parkovacieho domu prostredníctvom systému, ktorý umožňuje automatizované spracovanie ŠPZ vozidiel.
   Oprávneným záujmom v bode c) je včasné kontaktovanie podnájomcu parkovacieho miesta v prípade mimoriadnej udalosti alebo podozrenia z poškodenia majetku podnájomcu.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie údajov:
   Osobné údaje sa zverejňujú v rámci účelu uvedenom v bode b) v rozsahu titul, meno, priezvisko a trvalý pobyt (mesto), v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Spoločnosť zabezpečujúca službu fyzickej ochrany – SBS (DKFB, s.r.o., IČO: 35707313) na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   UČTOVNÉ DOKLADY

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

   • prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
   • vedenia účtovnej agendy,
   • fakturácie dotknutých osôb.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   • príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
    Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   • vedenie účtovnej agendy:
    Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   • fakturácia dotknutých osôb:
    Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   • príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
    Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.
   • vedenie účtovnej agendy:
    • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
    • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
   • fakturácia dotknutých osôb:
    • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
    • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
    • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

   4. Zoznam osobných údajov:
   Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
   Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osobami sú: zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   • Dopyty – 5 rokov,
   • Účtovné doklady – 10 rokov,
   • Ponuky – 3 roky,
   • Ceny a cenové výmery – 10 rokov,
   • Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) – 10 rokov,
   • Doklady súvisiace s evidenciou majetku – 5 rokov,
   • Nákup strojov a zariadení – 5 rokov,
   • Daňové priznania – 20 rokov,
   • Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,
   • Výkazy krátkodobé – 5 rokov,
   • Investičné doklady – 20 rokov,
   • Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,
   • Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,
   • Účtovné knihy – 10 rokov,
   • Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,
   • Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,
   • Pokladničné doklady – 10 rokov,
   • Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,
   • Stavy zásob – 5 rokov,
   • Kniha faktúr – 10 rokov,
   • Úhrady – výzvy – 10 rokov,
   • Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,
   • Avízo – 5 rokov,
   • Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,
   • Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,
   • Zálohové platby – 10 rokov,
   • Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie osobných údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Daňový úrad na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Sociálna poisťovňa na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
   Zdravotné poisťovne na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
   Súd, orgány činné v trestnom konaní na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
   Externá spoločnosť – sprostredkovateľ
   MELIFEX, s.r.o.
   na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sú spracúvané a zverejňované na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
   Prevádzkovateľ je povinný zverejňovať:

   • všetky uzatvorené zmluvy ( tento zákon sa nevzťahuje na pracovnú zmluvu),
   • všetky objednávky,
   • všetky faktúry.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

   • zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

   4. Zoznam osobných údajov:
   Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

   o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

   • identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
   • popis objednaného plnenia,
   • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
   • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, dátum vyhotovenia objednávky,
   • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,
   • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby, funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

   o faktúre za tovary, služby a práce:

   • identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
   • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
   • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
   • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
   • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
   • dátum doručenia faktúry,
   • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

   o zmluvách:

   • povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osobami v rámci zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr sú: fyzické osoby, právnické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté v rámci zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok.
   Dotknutými osobami v rámci žiadostí o sprístupnenie informácií sú: žiadatelia, fyzické osoby, právnické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté v rámci zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:
   Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie osobných údajov:
   Osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu obsiahnutom v bode 4.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Úrad vlády SR zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
   Iný oprávnený subjekt na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

   • zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
   • zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   4. Zoznam osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:

   • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.

   5. Dotknuté osoby:
   Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré podali žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:
   Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účely, najviac však po dobu 10 rokov.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   Bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie osobných údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Úrad vlády SR na základe zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
   COOKIES

   1. Účel spracúvania osobných údajov:
   Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelmi:

   • poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky v nevyhnutnom režime,
   • zabezpečovania lepšej funkčnosti a prispôsobenie obsahu webovej stránky,
   • určenia počtu návštev a zdrojov návštevnosti – meranie a vylepšovanie výkonu webovej stránky,
   • zobrazovania cielenej reklamy na webových stránkach na základe sledovania správania návštevníka webovej stránky a vyhľadávania na internete, ako aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých reklama zaujala.

   2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   • Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bode a):
    Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   • Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri účeloch v bodoch b)-d):
    Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda, aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak sa používanie cookies zakáže alebo obmedzí, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.

   3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
   V rámci účelov od bodu a) až d) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva.

   4. Zoznam osobných údajov:

   • a) poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky:
    Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: – IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.
   • b) – d) uložené súbory cookies v koncovom zariadení.

   5. Dotknuté osoby:
   V rámci účelov v bodoch a) až d) sú dotknutými osobami používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

   6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   V rámci účelu v bode a):
   dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach.

   V rámci účelov v bodoch b) až d):
   trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov, najviac však po dobu 13 mesiacov) alebo až kým ich nevymažete vy.

   Návštevník webovej stránky môže súbory cookies vymazať kedykoľvek, bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

   7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
   Spracúvanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

   8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
   Prevádzkovateľ využíva na svojich webových stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies zo strany tretích strán. V prípade akceptovania využívania súborov cookies, ktoré sa týkajú tretích strán (súbory cookies súvisiace s výkonom a pre cieľové zameranie), Vaše údaje môžu byť postúpené do krajín, v ktorých sídlia dané tretie strany (napr. USA).

   9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

   10. Kategória osobných údajov:
   V rámci bodov od a) až d): bežné osobné údaje.

   11. Zverejňovanie osobných údajov:
   Osobné údaje sa nezverejňujú.

   12. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
   Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

   13. Tretie strany:

   Tretie strany Právny základ
   Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

   14. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

   Tretie strany Právny základ
   Microsoft Bing na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).