Ako funguje
odťahová služba?

Zabezpečujeme zákonné odťahy
v zmysle zákona č. 8/2009 
Z.z.
a tiež komerčný odťah vozidiel
na žiadosť vlastníka alebo správcu

Vyhľadávanie odtiahnutých a preložených vozidiel

Ako funguje
odťahová služba?

Zabezpečujeme zákonné odťahy v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z.
a
tiež komerčný odťah
vozidiel na žiadosť vlastníka alebo správcu

Vyhľadávanie odtiahnutých
a preložených vozidiel

Postup vrátenia odtiahnutého vozidla

Uistite sa,
či bolo vozidlo odtiahnuté

Pripravte si dokumenty,
ktoré potrebujete

Vozidlo
nájdete na:
Technická 6,
821 04 Bratislava

Poplatok
za odťah je 155€ + pokuta za priestupok

Ako správne parkovať

Od 15.4.2023 za každý začatý deň po 10. dni od odtiahnutia do areálu odťahovej služby je účtované „stojné“ vo výške 5 € s DPH/deň.

Kontakt na nás
a adresa odťahovej služby

Technická 6, Bratislava-Trnávka
(na tomto mieste je zriadené aj stanovisko Mestskej polície na uhradenie pokuty za priestupok).

Dostupnosť MHD: linky 61, 65 a N61  (zastávka Pri zvonici) alebo linky 53 a 96 (zastávka Bojnická).

Často sa nás pýtate

Ako je moje vozidlo chránené pred poškodením počas odťahu?

Pri každom naložení motorového vozidla si príslušník MsP alebo PZ SR robí svoju fotodokumentáciu o odstránení vozidla, naši pracovníci si zabezpečujú fotodokumentáciu taktiež. To znamená, že v prípade zistenia poškodenia je táto skutočnosť zapísaná v príslušnom protokole. Spoločnosť je taktiež poistená za škody spôsobené pri preprave.

Aké dokumenty potrebujem na prebratie vozidla?

Občiansky preukaz a technický preukaz vozidla (+ ak nie ste vlastník vozidla zapísaný v technickom preukaze, potrebujete disponovať splnomocnením alebo popísať čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie nemusí byť overené notárom, vypíšete a podpíšete ho priamo pri prevzatí vozidla. Formulár vám poskytne dispečer). 

Aká je výška pokuty za priestupok, pre ktorý som bol odtiahnutý?

Nakoľko Vaše motorové vozidlo stálo buď na mieste, kde tvorilo prekážku cestnej premávky alebo na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, prípadne na parkovisku vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím alebo parkovisku vyhradenom pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, na pokyn vydaný príslušníkom Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy alebo príslušníkom Policajného zboru SR, bolo správcom komunikácie odtiahnuté. Za tento priestupok Vám hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 50€, v prípade závažného dopravného priestupku (neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím) do výšky 150€. 

Aká je výška poplatku za odťah?

Poplatok za odťah bol bol hlavným mestom SR Bratislava stanovený na 155 € s DPH a nemôže sa líšiť. Výška prípadnej pokuty v tejto sume nie je zahrnutá a nie je možné platiť poplatok za odťah a pokutu naraz. Po 10. dni od odtiahnutia do areálu odťahovej služby je účtované parkovné za odtiahnuté vozidlo. Za každý začatý deň sa platí „stojné“ vo výške 5 € s DPH/deň.

Vozidlá odtiahnuté do 15.4.2023 platia poplatok za odťah vo výške 130 € s DPH a vozidlá odtiahnuté do 31.1.2021 platia poplatok za odťah vo výške 99 € s DPH bez platby za stojné. Výšku poplatku za odťah stanovuje hlavné mesto a v prípade nezaplatenia je vymáhaný súdnou cestou.

Poplatok sme boli nútení zvýšiť najmä z dôvodu rastu cien pohonných hmôt, miezd a nákladov, ktoré sú priamo spojené s prevádzkou strediska odťahovej služby. 

Aké náklady v sebe skrýva poplatok za odťah?

Výška poplatku za zákonný odťah (odťah pri porušení pravidiel cestnej premávky) je rozdielna oproti komerčnému odťahu a to najmä pre množstvo nákladov, ktoré v sebe ukrýva. Okrem štandardných nákladov, ktoré vám zaúčtujeme pri komerčnom odťahu (to znamená odjazdené kilometre a prácu osádky odťahového vozidla) je to hlavne náklad za non-stop prevádzku dispečingu (nakoľko podľa ústavného zákona nemôžeme zadržiavať majetok) či náklady, ktoré máme v súvislosti s vymáhaním poplatku od nedôsledných priestupcov. Ďalšiu podstatnú časť tvorí DPH.

Ako môžem zaplatiť poplatok za odťah, ak nemám pri sebe hotovosť ani platobnú kartu?

Pokiaľ na úhradu poplatku za odťah nemáte hotovosť ani prostriedky na platobnej karte, môžete dispečera požiadať o vystavenie faktúry. Faktúra je splatná do 14 dní. V prípade jej nezaplatenia budete vyzvaní na jej úhradu, pričom následne konanie postupujeme právnickej firme s podaním na súd. 

Ako dlho budem čakať na vydanie vozidla?

Pracovisko odťahovej služby prevádzkuje elektronický systém vybavovania odťahu, odovzdanie odtiahnutého vozidla je spravidla do 30 minút. Na dĺžku vybavenia vplýva najmä počet ľudí čakajúcich na vydanie vozidla.

Aká je kapacita odťahového parkoviska?

Kapacita areálu je v súčasnosti 200 vozidiel.