Mestský
parkovací
systém

To je tím viac ako 100 zamestnancov v troch strediskách, ktorými zabezpečuje výkon parkovacej politiky v hlavnom meste. 

Mestský parkovací systém, spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej „Mepasys“), je právnickou osobou, so 100% účasťou jediného spoločníka – Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej „HMBA“). Spoločnosť Mepasys je servisná organizácia, ktorá bola obnovená v rámci novovznikajúceho systému parkovacej politiky za účelom efektívneho zabezpečenia služieb pre HMBA a je stabilným, prosperujúcim a profesionálnym partnerom pre svojich zadávateľov ako aj pre komerčný dopyt.

Spoločnosť vykonáva od 1.2.2021 odťahovanie vozidiel z miestnych komunikácií v správe HMBA, t.j. miestne cesty I. a II. triedy, so zapojením komunikácií v správe vybraných mestských častí (miestne cesty III. a IV. triedy).

Ďalšou činnosťou je prevádzkovať paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku na vnútroblokoch, účelových komunikáciách, parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) spoločnosť Mepasys vykonáva správcovskú činnosť, tzv. property manažment. Cieľom je efektívne zabezpečenie vyššie uvedených činností vo forme služieb pre HMBA a mestské časti ako kľúčových partnerov firmy Mepasys.

Organizačná štruktúra

platná od 1.3.2024

organizačná štruktúra spoločnosti
organizačná štruktúra spoločnosti

Od 31.03.2022 zverejňuje spoločnosť Mestský parkovací systém, ako povinná osoba, v zmysle platnej legislatívy zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

Ostatné zverejnené dokumenty:

Zakladateľská listina marec 2024_začier_ocred

Zakladateľská listina spoločnosti Mestský parkovací systém

Stanovy obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o

stanovy obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém

Protispoločenská činnosť Interný predpis podľa zákona č 54_2019 Z z