Mestský
parkovací
systém

Tím viac ako 40 zamestnancov v troch strediskách, ktorými zabezpečuje výkon parkovacej politiky v hlavnom meste. 

Mestský parkovací systém, spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej „Mepasys“), je právnickou osobou, so 100% účasťou jediného spoločníka – Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej „HMBA“). Spoločnosť Mepasys je servisná organizácia, ktorá bola obnovená v rámci novovznikajúceho systému parkovacej politiky za účelom efektívneho zabezpečenia služieb pre HMBA a má ambíciu stať sa stabilným, prosperujúcim a profesionálnym partnerom pre svojich zadávateľov ako aj pre komerčný dopyt.

Spoločnosť vykonáva od 1.2.2021 odťahovanie vozidiel z miestnych komunikácií v správe HMBA, t.j. miestne cesty I. a II. triedy, so zapojením komunikácií v správe vybraných mestských častí (miestne cesty III. a IV. triedy).

Ďalšou činnosťou bude zaviesť paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku na vnútroblokoch, účelových komunikáciách, parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) bude firma Mepasys vykonávať správcovskú činnosť, tzv. property manažment. Cieľom je efektívne zabezpečenie vyššie uvedených činností vo forme služieb pre HMBA a mestské časti ako kľúčových partnerov firmy Mepasys.

Organizačná štruktúra

organizačná štruktúra spoločnosti
organizačná štruktúra spoločnosti

V zmysle platnej legislatívy zverejňuje spoločnosť Mestský parkovací systém zmluvy ako povinná osoba v centrálnom registri zmlúv. 

Staršie zverejnené dokumenty:

Zmluva o zabezpeceni odtahovej sluzby HMBA_MPS_fin

Zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Mestský parkovací systém o zabezpečení odťahovej služby

Stanovy obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o

stanovy obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém